لیست قیمت شیر آلات سیم ایتالیا

ردیفنام کالاسایزنوعمشخصات فنیقیمت به ریالتاریخ به روز رسانی
1شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا1/4 اینچ20Bar70BCIM2,030,0001401/5/27
2شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا3/8 اینچ20Bar70BCIM2,030,0001401/5/27
3شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا1/2 اینچ20Bar70BCIM2,750,0001401/5/27
4شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا3/4 اینچ20Bar70BCIM3,830,0001401/5/27
5شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا1 اینچ20Bar70BCIM5,230,0001401/5/27
6شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا11/4 اینچ20Bar70BCIM7,330,0001401/5/27
7شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا11/2 اینچ20Bar70BCIM9,800,0001401/5/27
8شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا2 اینچ20Bar70BCIM14,619,0001401/5/27
9شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا21/2 اینچ20Bar70BCIM23,190,0001401/5/27
10شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا3 اینچ20Bar70BCIM31,256,0001401/5/27
11شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا4 اینچ20Bar70BCIM60,500,0001401/5/27
12شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا5 اینچ20Bar70BCIM141,155,0001401/5/27
13شیر فلکه کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا6 اینچ20Bar70BCIM191,560,0001401/5/27
14شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا1/2 اینچ16Bar50CIM2,291,0001401/5/27
15شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا3/4 اینچ16Bar50CIM3,080,0001401/5/27
16شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا1 اینچ16Bar50CIM4,116,0001401/5/27
17شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا11/4 اینچ16Bar50CIM5,854,0001401/5/27
18شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا11/2 اینچ16Bar50CIM8,070,0001401/5/27
19شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا2 اینچ16Bar50CIM11,592,0001401/5/27
20شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا21/2 اینچ16Bar50CIM19,666,0001401/5/27
21شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا3 اینچ16Bar50CIM29,145,0001401/5/27
22شیر فلکه کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا4 اینچ16Bar50CIM50,420,0001401/5/27
23شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا1/2 اینچ16Bar75CIM4,136,0001401/5/27
24شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا3/4 اینچ16Bar75CIM5,965,0001401/5/27
25شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا1 اینچ16Bar75CIM9,080,0001401/5/27
26شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا11/4 اینچ16Bar75CIM12,600,0001401/5/27
27شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا11/2 اینچ16Bar75CIM16,046,0001401/5/27
28شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا2 اینچ16Bar75CIM22,885,0001401/5/27
29شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا21/2 اینچ16Bar75CIM48,030,0001401/5/27
30شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا3 اینچ16Bar75CIM64,078,0001401/5/27
31شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سنگین سیم ایتالیا4 اینچ16Bar75CIM120,985,0001401/5/27
32شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا1/2 اینچ10Bar150CIM3,636,0001401/5/27
33شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا3/4 اینچ10Bar150CIM4,502,0001401/5/27
34شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا1 اینچ10Bar150CIM6,558,0001401/5/27
35شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا11/4 اینچ10Bar150CIM9,255,0001401/5/27
36شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا11/2 اینچ10Bar150CIM12,373,0001401/5/27
37شیر سوزنی (کف فلزی) برنجی سبک سیم ایتالیا2 اینچ10Bar150CIM18,249,0001401/5/27
38شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا1/2 اینچ16Bar80CIM3,118,0001401/5/27
39شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا3/4 اینچ16Bar80CIM4,117,0001401/5/27
40شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا1 اینچ16Bar80CIM5,949,0001401/5/27
41شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا11/4 اینچ16Bar80CIM7,97,50001401/5/27
42شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا11/2 اینچ16Bar80CIM10,489,0001401/5/27
43شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا2 اینچ16Bar80CIM14,212,0001401/5/27
44شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا21/2 اینچ16Bar80CIM25,210,0001401/5/27
45شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا3 اینچ16Bar80CIM32,263,0001401/5/27
46شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا4 اینچ16Bar80CIM56,557,0001401/5/27
47شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا1/2 اینچ20Bar 30ACIM2,025,0001401/5/27
48شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا3/4 اینچ20Bar 30ACIM2,827,0001401/5/27
49شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا1 اینچ20Bar 30ACIM4,339,0001401/5/27
50شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا11/4 اینچ20Bar 30ACIM6,557,0001401/5/27
51شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا11/2 اینچ20Bar 30ACIM9,080,0001401/5/27
52شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا2 اینچ20Bar 30ACIM13,110,0001401/5/27
53شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا21/2 اینچ20Bar 30ACIM27,960,0001401/5/27
54شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا3 اینچ20Bar 30ACIM37,310,0001401/5/27
55شیر یکطرفه(خودکار) فنری(فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا4 اینچ20Bar 30ACIM59,490,0001401/5/27
56شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا1/2 اینچ20Bar74CIM2,850,0001401/5/27
57شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا3/4 اینچ20Bar74CIM4,136,0001401/5/27
58شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا1 اینچ20Bar74CIM6,559,0001401/5/27
59شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا11/4 اینچ20Bar74CIM9,584,0001401/5/27
60شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا11/2 اینچ20Bar74CIM11,805,0001401/5/27
61شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا2 اینچ20Bar74CIM21,448,0001401/5/27
62شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا21/2 اینچ20Bar74CIM36,30,00001401/5/27
63شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا3 اینچ20Bar74CIM49,909,0001401/5/27
64شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا4 اینچ20Bar74CIM90,74,50001401/5/27
65شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا1/4 اینچ100Bar10CIM2,476,0001401/5/27
66شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا3/8 اینچ100Bar10CIM2,476,0001401/5/27
67شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا1/2 اینچ100Bar10CIM3,637,0001401/5/27
68شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا3/4 اینچ64Bar10CIM5,550,0001401/5/27
69شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا1 اینچ64Bar10CIM7,769,0001401/5/27
70شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا11/4 اینچ50Bar10CIM12,56,00001401/5/27
71شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا11/2 اینچ40Bar10CIM16,136,0001401/5/27
72شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا2 اینچ40Bar10CIM26,219,0001401/5/27
73شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا21/2 اینچ20Bar10CIM45,373,9001401/5/27
74شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا3 اینچ20Bar12CIM64,347,8001401/5/27
75شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا4 اینچ20Bar12CIM102,933,6001401/5/27
76شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا1/4 اینچ80Bar16CIM1,815,0001401/5/27
77شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا3/8 اینچ80Bar16CIM1,815,0001401/5/27
78شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا1/2 اینچ80Bar16CIM2,025,0001401/5/27
79شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا3/4 اینچ50Bar16CIM3,335,0001401/5/27
80شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا1 اینچ50Bar16CIM4,844,0001401/5/27
81شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا11/4 اینچ40Bar16CIM7,329,0001401/5/27
82شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا11/2 اینچ32Bar14CIM12,100,0001401/5/27
83شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا2 اینچ32Bar16CIM18,158,0001401/5/27
84شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا21/2 اینچ16Bar16CIM33,914,0001401/5/27
85شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا3 اینچ16Bar16CIM47,210,0001401/5/27
86شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا4 اینچ16Bar14CIM76,082,0001401/5/27
87شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1/4 اینچ80Bar301/16BLCIM1,815,0001401/5/27
88شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا3/8 اینچ80Bar301/16BLCIM1,815,0001401/5/27
89شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1/2 اینچ80Bar301/16BLCIM2,025,0001401/5/27
90شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا3/4 اینچ50Bar301/16BLCIM3,335,0001401/5/27
91شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1 اینچ50Bar301/16BLCIM4,843,0001401/5/27
92شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1/2 اینچ80Bar301/16BLCIM2,025,0001401/5/27
93شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا3/4 اینچ50Bar301/16BLCIM3,335,0001401/5/27
94شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1 اینچ50Bar301/16BLCIM4,843,0001401/5/27
95شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1/2 اینچ50BarRED 6CIM1,523,0001401/5/27
96شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا3/4 اینچ40BarRED 6CIM2,427,0001401/5/27
97شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا1 اینچ40BarRED 6CIM3,335,0001401/5/27
98شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا1/2 اینچ80Bar316NPTCIM2,025,0001401/5/27
99شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا3/4 اینچ50Bar316NPTCIM3,335,0001401/5/27
100شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا1 اینچ50Bar316NPTCIM4,843,0001401/5/27
101شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا11/2 اینچ 100Bar12,100,0001401/5/27
102شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا2 اینچ 100Bar17,140,0001401/5/27
103شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا21/2 اینچ 100Bar23,190,0001401/5/27
104شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا1/2 اینچ 4BarPN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function4,816,0001401/5/27
105شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا3/4 اینچ 4BarPN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function5,299,0001401/5/27
106شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا1 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function14,032,0001401/5/27
107شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا11/4 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function32,173,0001401/5/27
108شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا11/2 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function34,654,0001401/5/27
109شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا2 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function42,350,0001401/5/27
110شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا21/2 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function65,543,0001401/5/27
111شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا3 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function101,102,0001401/5/27
112شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا4 اینچ 6BarPN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function288,720,0001401/5/27
113شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا1/2 اینچ25Bar747CIM15,666,0001401/5/27
114شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا3/4 اینچ25Bar747CIM192,50,0001401/5/27
115شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا1 اینچ25Bar747CIM23,889,0001401/5/27
116شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا11/4 اینچ25Bar747CIM28,875,0001401/5/27
117شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا11/2 اینچ25Bar747CIM43,194,0001401/5/27
118شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا2 اینچ25Bar747CIM54,247,0001401/5/27
119شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا2 اینچ16Bar3739BCIM109,650,0001401/5/27
120شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا21/2 اینچ16Bar3739BCIM144,365,0001401/5/27
121شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا3 اینچ16Bar3739BCIM221,353,0001401/5/27
122شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا4 اینچ16Bar3739BCIM317,594,0001401/5/27
123شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا5 اینچ16Bar3739BCIM466,755,0001401/5/27
124شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا6 اینچ16Bar3739BCIM664,000,0001401/5/27
125شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا8 اینچ16Bar3739BCIM1,270,000,0001401/5/27
126شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا10 اینچ16Bar3739BCIM1401/5/27
127شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا12 اینچ16Bar3739BCIM1401/5/27
128شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا1/2 اینچ40Bar34CIM3,030,0001401/5/27
129شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا3/4 اینچ40Bar34CIM4,142,0001401/5/27
130شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا1 اینچ40Bar34CIM6,218,0001401/5/27
131شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا1/2 اینچ40Bar34/1CIM3,133,0001401/5/27
132شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا3/4 اینچ40Bar34/1CIM4,724,0001401/5/27
133شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا1 اینچ40Bar34/1CIM7,318,0001401/5/27
134شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا3/8*1/2 16Bar45FCIM3,759,0001401/5/27
135شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا1/2*1/2 16Bar45FCIM3,759,0001401/5/27
136شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا3/8*1/2 16Bar46CIM2,106,0001401/5/27
137شیر پیسوار بدون مهره سیم ایتالیا1/2*1/2 16Bar45CIM1,714,0001401/5/27
138شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا3/4*1/2 16Bar39LCIM2,760,0001401/5/27
139شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا1/2 اینچ150Bar11CIM1,933,0001401/5/27
140شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا1/2 اینچ150Bar12CIM1,933,0001401/5/27
141شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا1 اینچ95Bar3,502,0001401/5/27
142شیر یکطرفه برنجی صافی دار ته چاهی سیم ایتالیا2 اینچ95Bar8,144,0001401/5/27
143شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا1/2 اینچ34PLBar3,679,0001401/5/27
144شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا3/4 اینچ34PLBar5,260,0001401/5/27
145تفلون مایع یم ایتالیا 100 میلی لیتر100 میل70-10Bar3,905,0001401/5/27
146شیر فشار شکن دنده ای RBN ایتالیا1/2 اینچ4,510,0001401/5/27
147شیر فشار شکن دنده ای RBN ایتالیا3/4 اینچ5,170,0001401/5/27
148شیر فشار شکن دنده ای RBN ایتالیا1 اینچ7,260,0001401/5/27
149شیر فشار شکن دنده ای RBN ایتالیا11/4 اینچ11,000,0001401/5/27
150شیر فشار شکن دنده ای RBN ایتالیا11/2 اینچ12,650,0001401/5/27
151شیر فشار شکن دنده ای RBN ایتالیا2 اینچ14,300,0001401/5/27