لیست قیمت شیر آلات میراب

نام کالافشار کاراتصالقیمت (ریال)تاریخ به روز رسانی
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 2 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 2.1/2 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 3 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 4 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 5 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 6 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 8 اینچ10Barفلنچدار64,580,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 10 اینچ10Barفلنچدار114,550,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 12 اینچ10Barفلنچدار160,650,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 14 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 2 اینچ16Barفلنچدار13,200,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 2.1/2 اینچ16Barفلنچدار16,050,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 3 اینچ16Barفلنچدار20,050,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 4 اینچ16Barفلنچدار24,220,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 5 اینچ16Barفلنچدار30,500,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 6 اینچ16Barفلنچدار43,022,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 8 اینچ16Barفلنچدار67,400,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 10 اینچ16Barفلنچدار119,600,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 12 اینچ16Barفلنچدار167,700,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب 14 اینچ16Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 2 اینچ 10Barفلنچدار32,150,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 2.1/2 اینچ 10Barفلنچدار36,400,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 3 اینچ 10Barفلنچدار48,280,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 4 اینچ 10Barفلنچدار65,180,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 5 اینچ 10Barفلنچدار74,550,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 6 اینچ 10Barفلنچدار90,700,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 8 اینچ 10Barفلنچدار140,050,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 10 اینچ 10Barفلنچدار227,480,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 12 اینچ 10Barفلنچدار315,880,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 14 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 2 اینچ 16Barفلنچدار336,680,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 2.1/2 اینچ 16Barفلنچدار38,470,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 3 اینچ 16Barفلنچدار50,900,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 4 اینچ 16Barفلنچدار68,660,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 5 اینچ 16Barفلنچدار78,470,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 6 اینچ 16Barفلنچدار95,900,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 8 اینچ 16Barفلنچدار147,900,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 10 اینچ 16Barفلنچدار239,360,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 12 اینچ 16Barفلنچدار332,440,0001401/6/5
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی رینگ استیل میراب 14 اینچ 16Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 2 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 2.1/2 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 3 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 4 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 5 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 6 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 8 اینچ 10Barفلنچدار183,000,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 10 اینچ 10Barفلنچدار261,800,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 12 اینچ 10Barفلنچدار730,900,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 14 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 16 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 2 اینچ 16Barفلنچدار28,230,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 2.1/2 اینچ 16Barفلنچدار37,820,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 3 اینچ 16Barفلنچدار44,800,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 4 اینچ 16Barفلنچدار65,500,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 5 اینچ 16Barفلنچدار92,320,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 6 اینچ 16Barفلنچدار112,260,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 8 اینچ 16Barفلنچدار187,150,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 10 اینچ 16Barفلنچدار269,660,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 12 اینچ 16Barفلنچدار751,000,0001401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 14 اینچ 16Barفلنچدار01401/6/5
شیر فلکه سوپاپی ( سوزنی , گلاب ولو ) میراب 16 اینچ 16Barفلنچدار01401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 2 اینچ 10Barفلنچدار14,920,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 2.1/2 اینچ 10Barفلنچدار18,600,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 3 اینچ 10Barفلنچدار24,120,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 4 اینچ 10Barفلنچدار27,800,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 5 اینچ 10Barفلنچدار36,300,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 6 اینچ 10Barفلنچدار52,150,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 8 اینچ 10Barفلنچدار89,130,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 2 اینچ 16Barفلنچدار14,920,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 2.1/2 اینچ 16Barفلنچدار18,600,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 3 اینچ 16Barفلنچدار24,120,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 4 اینچ 16Barفلنچدار27,800,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 5 اینچ 16Barفلنچدار36,300,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 6 اینچ 16Barفلنچدار52,150,0001401/6/5
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای میراب 8 اینچ 16Barفلنچدار89,130,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 2 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 2.1/2 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 3 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 4 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 5 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 6 اینچ 10Barفلنچدار01401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 8 اینچ 10Barفلنچدار84,230,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 10 اینچ 10Barفلنچدار128,500,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 12 اینچ 10Barفلنچدار198,100,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 2 اینچ 16Barفلنچدار11,770,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 2.1/2 اینچ 16Barفلنچدار16,520,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 3 اینچ 16Barفلنچدار18,560,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 4 اینچ 16Barفلنچدار23,770,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 5 اینچ 16Barفلنچدار32,600,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 6 اینچ 16Barفلنچدار50,000,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 8 اینچ 16Barفلنچدار86,700,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 10 اینچ 16Barفلنچدار134,000,0001401/6/5
شیر صافی تیپ Y میراب 12 اینچ 16Barفلنچدار209,850,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 1 اینچ 10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 2 اینچ 10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 21/2 اینچ 10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 3 اینچ 10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 4 اینچ 10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 5 اینچ 10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 6 اینچ 10Barویفری20,700,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 8 اینچ 10Barویفری28,550,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 1 اینچ16Barویفری6,770,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 2 اینچ16Barویفری8,100,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 21/2 اینچ16Barویفری9,270,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 3 اینچ16Barویفری11,530,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 4 اینچ16Barویفری13,280,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 5 اینچ16Barویفری16,000,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) اهرمی میراب 6 اینچ16Barویفری23,830,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 1 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 2 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 21/2 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 3 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 4 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 5 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 6 اینچ10Barویفری32,900,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 8 اینچ10Barویفری44,470,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 10 اینچ10Barویفری104,300,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 12 اینچ10Barویفری111,600,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 14 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 16 اینچ10Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 1 اینچ16Barویفری17,870,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 2 اینچ16Barویفری19,500,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 21/2 اینچ16Barویفری21,140,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 3 اینچ16Barویفری24,000,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 4 اینچ16Barویفری26,000,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 5 اینچ16Barویفری28,000,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 6 اینچ16Barویفری36,170,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 8 اینچ16Barویفری48,930,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 10 اینچ16Barویفری110,500,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 12 اینچ16Barویفری118,000,0001401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 14 اینچ16Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای بدون فلنج ( ویفری ) گیربکسی میراب 16 اینچ16Barویفری01401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 4 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 5 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 6 اینچ10Barفلنچدار01401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 8 اینچ10Barفلنچدار114,300,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 10 اینچ10Barفلنچدار143,300,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 12 اینچ10Barفلنچدار168,200,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 4 اینچ16Barفلنچدار64,600,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 5 اینچ16Barفلنچدار78,600,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 6 اینچ16Barفلنچدار86,200,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 8 اینچ16Barفلنچدار117,570,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 10 اینچ16Barفلنچدار149,100,0001401/6/5
شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی میراب 12 اینچ16Barفلنچدار186,650,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 2 اینچ10Bar_44,600,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 21/2 اینچ10Bar_48,600,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 3 اینچ10Bar_59,400,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 4 اینچ10Bar_61,500,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 5 اینچ10Bar_75,600,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 6 اینچ10Bar_83,370,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 8 اینچ10Bar_121,300,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 10 اینچ10Bar_186,370,0001401/6/5
شیر چاقویی ( knife Valve ) میراب 12 اینچ10Bar_227,800,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 2 اینچ10Bar_01401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 2.1/2 اینچ10Bar_01401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 3 اینچ10Bar_01401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 4 اینچ10Bar_01401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 5 اینچ10Bar_01401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 6 اینچ10Bar_01401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 8 اینچ10Bar_42,900,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 10 اینچ10Bar_61,200,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 12 اینچ10Bar_71,700,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 2 اینچ16Bar_13,300,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 2.1/2 اینچ16Bar_16,500,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 3 اینچ16Bar_21,200,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 4 اینچ16Bar_23,200,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 5 اینچ16Bar_26,800,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 6 اینچ16Bar_34,300,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 8 اینچ16Bar_47,400,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 10 اینچ16Bar_71,300,0001401/6/5
قطعه قابل پیاده کردن میراب 12 اینچ16Bar_88,700,0001401/6/5