لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی قرمز

نامسایزفلنجفشار سیستمدماقیمت به ریالتاریخ اخرین قیمت
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز
۱.۱/۴ اینچ
10 بار10 بارUP TO 90C۱۳،۶۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز۱.۱/2 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۱۴،۰۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز2 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۱۶،۶۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز1/2 2 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۱۷،۷۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز3 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۱۹،۶۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز4 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۲۲،۷۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز5 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۲۸،۱۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز6 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۳۲،۰۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز8 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۳۸،۵۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز10اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۵۵،۷۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز12 اینچ10 بار10 بارUP TO 90C۷۴،۰۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز۱.۱/۴ اینچ
کلاس 15010 بارUP TO 90C۱۴،۵۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز۱.۱/2 اینچ
کلاس 15010 بارUP TO 90C۱۵،۹۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز2 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۱۸،۵۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز1/2 2 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۱۹،۱۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز3 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۲۱،۹۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز4 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۲۵،۱۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز5 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۳۰،۸۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز6 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۳۵،۲۱۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز8 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۴۲،۳۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز10 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۶۱،۴۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران قرمز12 اینچکلاس 15010 بارUP TO 90C۸۱،۴۵۰،۰۰۰1401/5/20