لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی قرمز

نامسایزفلنجفشار سیستمدماقیمت به ریالتاریخ اخرین قیمت
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
۱.۱/۴ اینچ
16 بار16 بارUP TO 90C۱۵،۰۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
۱.۱/2 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۱۶،۴۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
2 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۱۹،۴۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
1/2 2 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۲۰،۰۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
3 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۲۲،۸۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
4 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۲۶،۰۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
5 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۳۲،۴۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
6 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۳۶،۹۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
8 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۴۴،۲۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
10اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۶۴،۳۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
12 اینچ16 بار16 بارUP TO 90C۸۵،۱۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
۱.۱/۴ اینچ
کلاس 15016 بارUP TO 90C۱۷،۳۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
۱.۱/2 اینچ
کلاس 15016 بارUP TO 90C۱۸،۷۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
2 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۲۲،۲۱۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
1/2 2 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۲۳،۲۱۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
3 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۲۶،۱۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
4 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۳۰،۲۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
5 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۳۷،۱۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
6 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۴۲،۴۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
8 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۵۱،۰۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
10 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۷۳،۸۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی قرمز
12 اینچکلاس 15016 بارUP TO 90C۹۷،۹۶۰،۰۰۰1401/5/20