لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی زرد

نامسایزفلنجفشار سیستمدماقیمت به ریالتاریخ اخرین قیمت
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد
۱.۱/۴ اینچ
10 بار10 بارUP TO 60C۱۱،۳۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد۱.۱/2 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۱۱،۸۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد2 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۱۲،۲۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد1/2 2 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۱۲،۵۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد3 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۱۴،۸۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد4 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۱۵،۸۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد5 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۱۷،۷۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد6 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۲۰،۹۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد8 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۲۷،۰۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد10اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۴۰،۵۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد12 اینچ10 بار10 بارUP TO 60C۴۹،۱۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد۱.۱/۴ اینچ
کلاس 15010 بارUP TO 60C۱۲،۸۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد۱.۱/2 اینچ
کلاس 15010 بارUP TO 60C۱۳،۳۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد2 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۱۳،۷۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد1/2 2 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۱۴،۵۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد3 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۱۶،۴۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد4 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۱۸،۳۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد5 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۱۹،۸۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد6 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۲۳،۰۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد8 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۲۹،۴۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد10 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۴۴،۶۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد12 اینچکلاس 15010 بارUP TO 60C۵۳،۹۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد۱.۱/۴ اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۹۷،۹۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد۱.۱/2 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۱۱،۸۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد2 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۱۲،۳۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد1/2 2 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۱۲،۵۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد3 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۱۴،۸۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد4 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۱۵،۸۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد5 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۱۷،۷۶۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد6 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۲۰،۹۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد8 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۲۸،۸۱۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد10 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۴۳،۴۵۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران زرد12 اینچ16 بار10 بارUP TO 60C۵۲،۶۱۰،۰۰۰1401/5/20