لیست قیمت لرزه گیر ارتعاشات صنعتی آبی

نامسایزفلنجفشار سیستمدماقیمت به ریالتاریخ اخرین قیمت
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
۱.۱/۴ اینچ
16 بار16 بارUP TO 60C۱۱،۶۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
۱.۱/2 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۱۲،۵۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
2 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۱۴،۵۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
1/2 2 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۱۵،۹۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
3 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۱۷،۳۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
4 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۱۹،۹۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
5 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۲۵،۱۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
6 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۲۹،۶۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
8 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۳۵،۲۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
10اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۴۹،۸۲۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
12 اینچ16 بار16 بارUP TO 60C۶۹،۱۷۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
۱.۱/۴ اینچ
کلاس 15016 بارUP TO 60C۱۳،۴۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
۱.۱/2 اینچ
کلاس 15016 بارUP TO 60C۱۴،۳۳۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
2 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۱۶،۷۸۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
1/2 2 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۱۸،۲۱۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
3 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۲۰،۱۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
4 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۲۲،۵۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
5 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۲۸،۷۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
6 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۳۴،۱۴۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
8 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۴۰،۷۰۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
10 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۵۷،۲۹۰،۰۰۰1401/5/20
لرزه گیر لاستیکی ارتعاشات صنعتی ایران آبی
12 اینچکلاس 15016 بارUP TO 60C۷۹،۴۲۰،۰۰۰1401/5/20