لیست قیمت شیرآلات فاراب

نام کالافشار کارقیمت(ریال)تاریخ به روز رسانی
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2 اینچ10bar37,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2.1/2 اینچ10bar42,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 3 اینچ10bar45,500,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 4 اینچ10bar52,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 5 اینچ10bar71,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 6 اینچ10bar82,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 8 اینچ10bar117,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 10 اینچ10bar194,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی اورینگی ( آب سرد و گرم ) فاراب 12 اینچ10bar266,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 2 اینچ10bar39,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 2.1/2 اینچ10bar46,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 3 اینچ10bar50,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 4 اینچ10bar58,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 5 اینچ10bar75,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 6 اینچ10bar87,200,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 8 اینچ10bar122,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 10 اینچ10bar207,200,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 12 اینچ10bar284,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی گرافیتی ( آب داغ ) فاراب 16 اینچ10bar583,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 2 اینچ16bar15,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar19,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 3 اینچ16bar23,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 4 اینچ16bar28,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 5 اینچ16bar35,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 6 اینچ16bar48,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 8 اینچ16bar95,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 10 اینچ16bar136,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 12 اینچ16bar191,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2 اینچ16bar46,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar52,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar19,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 3 اینچ16bar23,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 4 اینچ16bar28,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 5 اینچ16bar35,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 6 اینچ16bar48,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 8 اینچ16bar95,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 10 اینچ16bar136,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی ( آب سرد و فاضلاب ) فاراب 12 اینچ16bar191,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2 اینچ16bar46,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar52,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 3 اینچ16bar61,500,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 4 اینچ16bar72,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 5 اینچ16bar95,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 6 اینچ16bar112,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 8 اینچ16bar173,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2 اینچ16bar48,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar53,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 3 اینچ16bar64,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 4 اینچ16bar84,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 5 اینچ16bar96,500,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 6 اینچ16bar121,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 8 اینچ16bar180,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 10 اینچ16bar249,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 12 اینچ16bar371,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 14 اینچ16bar414,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 2 اینچ16bar49,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar57,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 3 اینچ16bar68,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 4 اینچ16bar94,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 5 اینچ16bar103,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 3 اینچ16bar61,500,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 4 اینچ16bar72,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 5 اینچ16bar95,900,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 6 اینچ16bar112,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 8 اینچ16bar173,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2 اینچ16bar48,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar53,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 3 اینچ16bar64,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 4 اینچ16bar84,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 5 اینچ16bar96,500,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 6 اینچ16bar121,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 8 اینچ16bar180,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 10 اینچ16bar249,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 12 اینچ16bar371,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی ( آب سرد و گرم ) فاراب 14 اینچ16bar414,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 2 اینچ16bar49,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 2.1/2 اینچ16bar57,700,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 3 اینچ16bar68,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 4 اینچ16bar94,000,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 5 اینچ16bar103,600,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 6 اینچ16bar129,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 8 اینچ16bar194,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 10 اینچ16bar267,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 12 اینچ16bar397,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 14 اینچ16bar500,200,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 1.1/4 اینچ16bar26,900,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 1.1/2 اینچ16bar31,000,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 2 اینچ16bar33,400,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 2.1/2 اینچ16bar44,600,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 3 اینچ16bar50,400,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 6 اینچ16bar129,800,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 8 اینچ16bar194,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 10 اینچ16bar267,100,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 12 اینچ16bar397,300,0001401/6/6
شیر فلکه کشویی رینگ استیل ( آب داغ ) فاراب 14 اینچ16bar500,200,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 1.1/4 اینچ16bar26,900,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 1.1/2 اینچ16bar31,000,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 2 اینچ16bar33,400,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 2.1/2 اینچ16bar44,600,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 3 اینچ16bar50,400,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 4 اینچ16bar71,100,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 5 اینچ16bar98,700,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 6 اینچ16bar122,900,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 8 اینچ16bar189,200,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 8 اینچ16bar276,500,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 2 اینچ16bar20,800,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 2.1/2 اینچ16bar24,000,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 3 اینچ16bar28,200,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 4 اینچ16bar32,500,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 5 اینچ16bar44,700,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 4 اینچ16bar71,100,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 5 اینچ16bar98,700,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 6 اینچ16bar122,900,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 8 اینچ16bar189,200,0001401/6/6
شیر سوپاپی ( شیر سوزنی ) رینگ استیل فاراب 10 اینچ16bar276,500,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 2 اینچ16bar20,800,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 2.1/2 اینچ16bar24,000,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 3 اینچ16bar28,200,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 4 اینچ16bar32,500,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 5 اینچ16bar44,700,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 6 اینچ16bar60,400,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 8 اینچ16bar94,000,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 10 اینچ16bar178,900,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 12 اینچ16bar213,300,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 2 اینچ16bar18,600,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 2.1/2 اینچ16bar20,600,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 3 اینچ16bar22,800,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 4 اینچ16bar28,300,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 5 اینچ16bar38,100,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 6 اینچ16bar55,300,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 6 اینچ16bar60,400,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 8 اینچ16bar94,000,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 10 اینچ16bar178,900,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه فلزی فاراب 12 اینچ16bar213,300,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 2 اینچ16bar18,600,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 2.1/2 اینچ16bar20,600,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 3 اینچ16bar22,800,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 4 اینچ16bar28,300,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 5 اینچ16bar38,100,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 6 اینچ16bar55,300,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 8 اینچ16bar85,000,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 2 اینچ16bar13,900,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 2.1/2 اینچ16bar19,300,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 3 اینچ16bar21,600,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 4 اینچ16bar27,700,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 5 اینچ16bar39,000,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 6 اینچ16bar54,200,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 8 اینچ16bar89,900,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 10 اینچ16bar161,900,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 12 اینچ16bar210,600,0001401/6/6
شیر یکطرفه ( خودکار ) زبانه لاستیکی فاراب 8 اینچ16bar85,000,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 2 اینچ16bar13,900,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 2.1/2 اینچ16bar19,300,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 3 اینچ16bar21,600,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 4 اینچ16bar27,700,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 5 اینچ16bar39,000,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 6 اینچ16bar54,200,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 8 اینچ16bar89,900,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 10 اینچ16bar161,900,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 12 اینچ16bar210,600,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 14 اینچ16bar339,000,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 2 اینچ16bar9,700,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 2.1/2 اینچ16bar11,000,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 3 اینچ16bar13,400,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 4 اینچ16bar15,100,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 5 اینچ16bar18,200,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 6 اینچ16bar24,800,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 8 اینچ16bar36,100,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 2 اینچ16bar20,100,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 2.1/2 اینچ16bar21,600,0001401/6/6
شیر صافی با توری استیل فاراب 14 اینچ16bar339,000,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 2 اینچ16bar9,700,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 2.1/2 اینچ16bar11,000,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 3 اینچ16bar13,400,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 4 اینچ16bar15,100,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 5 اینچ16bar18,200,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 6 اینچ16bar24,800,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج اهرمی فاراب 8 اینچ16bar36,100,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 2 اینچ16bar20,100,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 2.1/2 اینچ16bar21,600,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 3 اینچ16bar23,900,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 4 اینچ16bar25,000,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 5 اینچ16bar28,800,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 6 اینچ16bar35,400,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 8 اینچ16bar46,700,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 10 اینچ16bar110,300,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 12 اینچ16bar116,800,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 3 اینچ16bar23,900,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 4 اینچ16bar25,000,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 5 اینچ16bar28,800,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 6 اینچ16bar35,400,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 8 اینچ16bar46,700,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 10 اینچ16bar110,300,0001401/6/6
شیر پروانه ایی ( ویفری ) بدون فلنج گیربکسی فاراب 12 اینچ16bar116,800,0001401/6/6