شیر آلات وگ ایران بی همتا

بروز رسانی 97.02.19

                                 قیمت شیرآلات وگ ایران بی همتا

ردیف

نام کالا

شرح

واحد

سایز

قیمت (ریال)

1 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 11/2″ 2.194.000
2 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 2″ 2.385.000
3 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 21/2″ 2.676.000
4 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 3″ 3.188.000
5 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 4″ 3.687.000
6 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 5″ 4.875.000
7 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 6″ 6.394.000
8 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 8″ 9.296.000
9 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 10″ 14.985.000
10 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 12″ 20.987.000
11 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 14″ 34.974.000
12 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 16″ 38.888.000
13 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN10-GG25 عدد 18″ 62.997.000
14 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 11/2″ 2.587.000
15 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 2″ 2.896.000
16 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 21/2″ 3.295.000
17 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 3″ 3.904.000
18 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 4″ 4.493.000
19 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 5″ 5.745.000
20 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 6″ 7.197.000
21 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 8″ 11.015.000
22 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 10″ 17.016.000
23 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 12″ 23.493.000
24 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 14″ 42.494.000
25 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 16″ 44.995.000
26 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 18″ 67.996.000
27 شیرفلکه کشویی زبانه فلزی PN16-GGG40 عدد 20″ 80.012.000
28 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 11/2″ 1.843.000
29 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 2″ 1.943.000
30 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 21/2″ 2.292.000
31 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 3″ 2.844.000
32 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 4″ 3.493.000
33 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 5″ 4.495.000
34 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 6″ 5.492.000
35 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 8″ 8.592.000
36 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 10″ 12.593.000
37 شیرفلکه کشویی زبانه لاستیکی PN16-GGG40 عدد 12″ 16.493.000
38 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 2″ 1.894.000
39 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 21/2″ 2.693.000
40 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 3″ 3.292.000
41 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 4″ 3.794.000
42 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 5″ 5.495.000
43 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 6″ 6.692.000
44 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 8″ 10.993.000
45 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 10″ 16.493.000
46 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 12″ 20.992.000
47 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 14″ 32.992.000
48 شیریکطرفه لولائی دریچه ای PN16-GG25 عدد 16″ 39.493.000
49 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 1/2″ 1.442.000
50 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 3/4″ 1.442.000
51 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 1″ 1.692.000
52 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 11/4″ 1.893.000
53 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 11/2″ 2.293.000
54 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 2″ 2.692.000
55 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 21/2″ 3.492.000
56 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 3″ 4.193.000
57 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 4″ 4.893.000
58 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 5″ 7.992.000
59 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 6″ 11.492.000
60 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 8″ 19.010.000
61 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 10″ 29.993.000
62 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 12″ 38.493.000
63 شیر یکطرفه سوپاپی PN16-GG25 عدد 14″ 64.992.000
64 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 16″ 74.992.000
65 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 8″ 7.892.000
66 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 10″ 9.893.000
67 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 12″ 12.010.000
68 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 14″ 13.993.000
69 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 16″ 15.993.000
70 شیر یکطرفه ویفری PN16-GG25 عدد 18″ 16.994.000
71 شیر یکطرفه ویفری PN16-GGG40 عدد 8″ 8.693.000
72 شیر یکطرفه ویفری PN16-GGG40 عدد 10″ 10.994.000
73 شیر یکطرفه ویفری PN16-GGG40 عدد 12″ 12.994.000
74 شیر یکطرفه ویفری PN16-GGG40 عدد 14″ 15.483.000
75 شیر یکطرفه ویفری PN16-GGG40 عدد 16″ 17.483.000
76 شیر یکطرفه ویفری PN16-GGG40 عدد 18″ 18.484.000
77 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 2″ 2.293.000
78 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 21/2″ 3.292.000
79 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 3″ 3.943.000
80 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 4″ 4.493.000
81 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 5″ 6.593.000
82 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16-GG25 عدد 6″ 8.012.000
83 شیر یکطرفه وزنه ای وگ ایران بی همتا PN16-GG25 عدد 8″ 13.194.000
84 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 10″ 19.794.000
85 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 12″ 25.012.000
86 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 14″ 39.493.000
87 شیر یکطرفه وزنه ای PN16-GG25 عدد 16″ 47.484.000
88 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 2″ 2.294.000
89 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 21/2″ 3.293.000
90 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 3″ 3.943.000
91 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 4″ 4.494.000
92 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 5″ 6.593.000
93 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 6″ 8.012.000
94 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 8″ 13.193.000
95 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 10″ 19.792.000
96 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 12″ 24.993.000
97 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 14″ 39.484.000
98 شیر یکطرفه فنردار ضربه گیر قوچی PN16-GG25 عدد 16″ 47.454.000
99 صافی دنده ای PN16-GG25 عدد 1/2″ 193.000
100 صافی دنده ای PN16-GG25 عدد 3/4″ 193.000
102 صافی دنده ای PN16-GG25 عدد 1″ 374.000
103 صافی دنده ای PN16-GG25 عدد 11/4″ 542.000
104 صافی دنده ای PN16-GG25 عدد 11/2″ 694.000
105 صافی دنده ای PN16-GG25 عدد 21/2″ 975.000
106 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 1/2″ 974.000
107 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 3/4″ 973.000
108 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 1″ 973.000
109 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 11/4″ 1.094.000
110 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 11/2″ 1.184.000
111 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 2″ 1.584.000
112 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 21/2″ 1.943.000
113 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 3″ 2.383.000
114 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 4″ 2.894.000
115 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 5″ 4.293.000
116 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 6″ 5.383.000
117 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 8″ 8.773.000
118 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 10″ 13.483.000
119 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 12″ 16.503.000
120 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 14″ 22.983.000
121 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 16″ 26.483.000
122 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 18″ 33.983.000
123 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 20″ 40.011.000
124 صافی فلنچدار توری استیل PN16-GG25 عدد 24″ 47.983.000
125 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 11/4″ 2.183.000
126 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 11/2″ 2.583.000
127 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 2″ 3.012.000
128 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 21/2″ 4.012.000
129 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 3″ 4.683.000
130 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 4″ 5.693.000
131 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 1/2″ 1.444.000
132 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 3/4″ 1.442.000
133 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 1″ 1.682.000
134 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 11/4″ 1.885.000
135 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 11/2″ 2.292.000
136 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 2″ 2.693.000
137 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 21/2″ 3.494.000
138 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 3″ 4.193.000
139 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 4″ 4.883.000
140 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 6″ 8.012.000
141 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 8″ 11.483.000
142 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 10″ 18.993.000
143 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 12″ 29.982.000
144 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 در PN16 عدد 14″ 38.492.000
145 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 16″ 65.011.000
146 شیر سوپاپی (سوزنی) 90 درجه PN16 عدد 18″ 74.983.000
147 شیر فشار شکن PN16 عدد 2″ 4.893.000
148 شیر فشار شکن PN16 عدد 21/2″ 5.983.000
149 شیر فشار شکن PN16 عدد 3″ 7.284.000
150 شیر فشار شکن PN16 عدد 4″ 11.012.000
151 شیر فشار شکن PN16 عدد 5″ 12.492.000
152 شیر فشار شکن PN16 عدد 6″ 21.012.000
153 شیر فشار شکن PN16 عدد 8″ 34.993.000
154 شیر تخلیه هواتک روزنه کوچک PN16-GGG40 عدد 2″ 2.192.000
155 شیر تخلیه هواتک روزنه کوچک PN16-GGG40 عدد 3″ 2.593.000
156 شیر تخلیه هواتک روزنه کوچک PN16-GGG40 عدد 4″ 2.794.000
157 شیر تخلیه هواتک روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 2″ 2.893.000
158 شیر تخلیه هواتک روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 3″ 3.792.000
159 شیر تخلیه هواتک روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 4″ 3.993.000
160 شیر تخلیه هواتک روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 6″ 5.984.000
161 شیر تخلیه هواتک روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 8″ 7.494.000
162 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 2″ 3.493.000
163 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 3″ 4.193.000
164 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 4″ 4.842.000
165 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 6″ 6.983.000
166 شیر تخلیه هوا دو روزنه بزرگ PN16-GGG40 عدد 8″ 9.484.000
167 شیر آتش نشانی دفنی PN16 عدد 3″ 3.493.000
168 شیر آتش نشانی ایستاده PN16 عدد 4″ 3.893.000
169 شیر آتش نشانی ایستاده PN16 عدد 3″ 21.973.000
170 شیر آتش نشانی ایستاده PN16 عدد 4″ 21.992.000
171 شیر آتش نشانی ایستاده PN16 عدد 6″ 23.983.000
172 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 2″ 932.000
173 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 21/2″ 1.303.000
174 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 3″ 1.693.00
175 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 4″ 2.231.000
176 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 5″ 2.581.000
177 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 6″ 3.482.000
178 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 8″ 5.982.000
179 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 10″ 6.482.000
180 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 12″ 7.693.000
181 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 14″ 10.010.000
182 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 16″ 12.441.000
183 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 18″ 13.472.000
184 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 20″ 14.983.000
185 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 24″ 19.011.000
186 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 28″ 24.953.000
187 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 32″ 31.902.000
188 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 36″ 35.941.000
189 قطعه قابل پیاده کردن PN10 عدد 40″ 43.011.000
190 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 8″ 6.453.000
191 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 10″ 7.441.000
192 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 12″ 8.441.000
193 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 14″ 12.010.000
194 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 16″ 14.011.000
195 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 18″ 15.941.000
196 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 20″ 21.502.000
197 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 24″ 26.553.000
198 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 28″ 32.953.000
199 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 32″ 39.011.000
201 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 36″ 42.011.000
202 قطعه قابل پیاده کردن PN16 عدد 40″ 59.942.000

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>